Giàn di động trên biển - Hàn

Số ký hiệu: TCVN 5318:2016

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn