Giàn di động trên biển -Trang bị an toàn

Số ký hiệu: TCVN 5319:2016

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn