Giàn di động trên biển - Các thiết bị máy và hệ thống

Số ký hiệu: TCVN 5315:2016

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn