Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị nâng trên các công trình biển

Số ký hiệu: QCVN 97:2016/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn