Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - khổ giấy và cách trình bày tờ giấy vẽ

Số ký hiệu: TCVN 7285:2003

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Thẩm định thiết kế xe cơ giới lắp ráp từ xe cơ sở
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn

Tài liệu đính kèm