Bản vẽ kỹ thuật - nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 20 : Quy ước về nét vẽ

Số ký hiệu: TCVN 8-20:2002

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Thẩm định thiết kế xe cơ giới lắp ráp từ xe cơ sở
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Bản vẽ kỹ thuật - nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 20 : Quy ước về nét vẽ

Tài liệu đính kèm