Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - các ô dữ liệu trong khung và tiêu đề tài liệu

Số ký hiệu: TCVN 3821:2008

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Thẩm định thiết kế xe cơ giới lắp ráp từ xe cơ sở
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - các ô dữ liệu trong khung và tiêu đề tài liệu

Tài liệu đính kèm