Bản vẽ kỹ thuật - Bảng kê

Số ký hiệu: TCVN 3824:2008

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Thẩm định thiết kế xe cơ giới lắp ráp từ xe cơ sở
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Bản vẽ kỹ thuật - Bảng kê

Tài liệu đính kèm