Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về máy lái thuỷ lực trên phương tiện thuỷ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Số ký hiệu: QCVN 24:2010/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Chứng nhận sản phẩm công nghiệp, Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa, Đánh giá công nhận kiểu SPCN
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Thông tư 27/2010/TT-BGTVT ngày 09 tháng 09 năm 2010, Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về máy lái thuỷ lực trên phương tiện thuỷ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

​Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về máy lái thuỷ lực trên phương tiện thuỷ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Tài liệu đính kèm