Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải

Số ký hiệu: QCVN 71:2014/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Kiểm tra theo luật thiết bị nâng, bình chịu áp lực, nồi hơi
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Thông tư ban hành số: 18/2014/TT-BGTVT

Tài liệu đính kèm