Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển

Số ký hiệu: QCVN 64:2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Chứng nhận sản phẩm công nghiệp, Công nhận sản phẩm công nghiệp
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Ban hành theo Thông tư số 71/2015/TT-BGTVT, ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Tài liệu đính kèm