Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

Số ký hiệu: QCVN 65:2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo SPCN, Đánh giá năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Ban hanh theo Thông tư 71/2015/TT-BGTVT , ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Tài liệu đính kèm