Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa

Số ký hiệu: QCVN 85:2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công nhận sản phẩm công nghiệp, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Ban hành theo Thông tư 04/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng BGTVT ngày 23/3/2015

Tài liệu đính kèm