Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Vị trí và cách ghi

Số ký hiệu: TCVN 6580:2000

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn

Tài liệu đính kèm