Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa

Số ký hiệu: QCVN 96:2016/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra, giám sát đóng mới/hoán cải phương tiện thủy nội địa, Giám sát đóng mới phương tiện thủy nội địa, Giám sát hoán cải phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Thông tư số 09/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 3 năm 2017, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa.

​Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa

Tài liệu đính kèm