Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa

Số ký hiệu: QCVN 89:2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra, xác nhận năng lực cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện thủy nội địa
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Thông tư số 45/2015/TT-BGTVT ngày 03 tháng 9 năm 2015, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa.

​Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa

Tài liệu đính kèm