Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển

Số ký hiệu: QCVN 71:2013/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Đánh giá Hệ thống quản lý an toàn (ISM Code), Đánh giá Hệ thống quản lý an toàn công ty, Đánh giá Hệ thống quản lý an toàn tàu biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển

Tài liệu đính kèm