Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển

Số ký hiệu: TCVN 6475: 2007

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn