Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống ống đứng động

Số ký hiệu: TCVN 8403: 2010

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn