Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống mềm

Số ký hiệu: TCVN 8404: 2010

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn