Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi

Số ký hiệu: TCVN 6474: 2017

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn

Tài liệu đính kèm