Giàn cố định trên biển

Số ký hiệu: TCVN 6767: 2016

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn