Phương tiện giao thông đường sắt - Quy trình thử nghiệm đánh giá tính năng động lực học

Số ký hiệu: TCVN 8784 : 2011

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện đường sắt
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này đưa ra các quy định khi đánh giá thử nghiệm và chứng nhận tính năng động lực học (liên quan tới Độ an toàn – Độ mỏi của đường - Tính năng vận hành) của phương tiện giao thông đường sắt. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với phương tiện đường sắt khổ đường 1435 mm, đối với phương tiện đường sắt khổ đường 1000 mm có thể tham khảo áp dụng.