Phương tiện giao thông đường sắt - Móc nối đỡ đấm của đầu máy, toa xe - Yêu cầu kỹ thuật

Số ký hiệu: TCVN 9135 : 2012

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện đường sắt
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra đối với bộ móc nối đỡ đấm của đầu máy, toa xe.