Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe – Thử nghiệm thu bằng siêu âm

Số ký hiệu: TCVN 9136:2012

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện đường sắt
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này quy định điều kiện thử, kiểu thử và tiêu chuẩn nghiệm thu cho việc thử nghiệm thu bằng siêu âm đối với các bộ phận của bộ trục bánh