Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 2: Băng đa, mâm bánh và bánh xe lắp băng đa của đầu máy và toa xe – Yêu cầu về kích thước, cân bằng và lắp ráp

Số ký hiệu: TCVN 9535-2: 2012

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện đường sắt
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kích thước và độ nhám bề mặt, trị số mất cân bằng tĩnh dư cho phép đối với băng đa, mâm bánh và bánh xe lắp băng đa ở các mức độ hoàn thiện khác nhau, và các yêu cầu về chế tạo sản xuất đối với bánh xe lắp băng đa