Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 9: Trục xe của đầu máy và toa xe – Yêu cầu về kích thước

Số ký hiệu: TCVN 9535-9: 2012

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện đường sắt
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này quy định a) Các yêu cầu về kích thước của trục xe đầu máy và toa xe ở các giai đoạn khác nhau, b) Độ nhám bề mặt của các trục xe của đầu máy và toa xe