Phương tiện giao thông đường sắt –Thử nghiệm tính năng chống cháy của vật liệu chế tạo đầu máy và toa xe

Số ký hiệu: TCVN 10319 : 2014

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện đường sắt
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này quy định về phân cấp tính năng chống cháy, phân cấp phản ứng cháy, phân cấp sinh khói và phương pháp thử nghiệm tính năng chống cháy của vật liệu phi kim loại sử dụng trên đầu máy toa xe. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho vật liệu phi kim loại sử dụng trong cabin tài xế của các loại phương tiện chuyên dùng để kiểm tra, thi công và bảo dưỡng đường sắt.