Phương tiện giao thông đường sắt – Kính an toàn sử dụng trên đầu máy và toa xe

Số ký hiệu: TCVN 10320 : 2014

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện đường sắt
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này quy định kiểu loại, các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm đối với kính an toàn dùng trên đầu máy, toa xe và phương tiện động lực chuyên dùng.