Đường sắt đô thị – Hệ thống hãm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Số ký hiệu: TCVN 11805 : 2017

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Kiểm tra chứng nhận phương tiện đường sắt đô thị
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng hoạt động và phương pháp thử đối với hệ thống hãm của phương tiện đường sắt đô thị, chạy bằng bánh sắt và được dẫn hướng bằng ray thép hoặc các phương thức khác tương đương