Ứng dụng đường sắt - Độ thoải mái của hành khách - Đo lường và đánh giá

Số ký hiệu: TCVN 11806 : 2017

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện đường sắt
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp để đo lường ảnh hưởng của chuyển động thân phương tiện đối với độ thoải mái của hành khách và đánh giá phương tiện về độ thoải mái