Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt

Số ký hiệu: QCVN 08:2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện đường sắt
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với các công trình và thiết bị đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt, phương pháp tổ chức chạy tàu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đường sắt trên mạng đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có kết nối ray vào đường sắt quốc gia nhằm mục đích đảm bảo chạy tàu tuyệt đối an toàn.