Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Số ký hiệu: QCVN 18:2011/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện đường sắt
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn này quy định về yêu cầu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra, nghiệm thu toa xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới