Quy chuẩn Kỹ thuật QG về chế tạo, kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải

Số ký hiệu: QCVN 67:2013/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Kiểm tra theo luật thiết bị nâng, bình chịu áp lực, nồi hơi
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Ban hành theo Thông tư 24/2013/TT-BGTVT ngày 27/08/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT
​- Quy chuẩn này quy định về các yêu cầu an toàn kỹ thuật liên quan đến thiết
kế, chế tạo, sửa chữa, hoán cải, nhập khẩu, khai thác sử dụng, các yêu cầu về quản lý, kiểm tra, chứng nhận an toàn kỹ thuật và môi trường đối với các thiết bị áp lực (sau đây gọi là thiết bị) trong giao thông vận tải.
- Quy chuẩn này không áp dụng đối với chai LPG, các nồi đun nước nóng dùng cho mục đích sinh hoạt.