Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng

Số ký hiệu: QCVN 13 : 2011/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe máy chuyên dùng, Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu
Loại QC -TC: Quy chuẩn
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNGAN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚIXE MÁY CHUYÊN DÙNG