QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN (Sửa đổi 1:2017)

Số ký hiệu: SỬA ĐỔI 1:2017 QCVN 49 : 2012/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN (Sửa đổi 1:2017)