QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN

Số ký hiệu: QCVN 42: 2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Thẩm định thiết kế tàu biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn