Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Sửa đổi 2: 2017

Số ký hiệu: Sửa đổi 2: 2017 QCVN 21: 2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Thẩm định thiết kế tàu biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn