Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Sửa đổi 3: 2018

Số ký hiệu: Sửa đổi 3: 2018 QCVN 21: 2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Thẩm định thiết kế tàu biển, Duyệt tài liệu, hướng dẫn cho tàu biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Sửa đổi 3: 2018 QCVN 21: 2015/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 27/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 8 năm 2019.