Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô

Số ký hiệu: QCVN 33:2019/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Thử nghiệm gương chiếu hậu xe ô tô
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Có hiệu lực từ ngày 15/09/2019