Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới

Số ký hiệu: QCVN 53:2019/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Thử nghiệm vật liệu nội thất xe cơ giới
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Có hiệu lực từ 15/09/2019