Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng

Số ký hiệu: QCVN 82:2019/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới, Thử nghiệm ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Có hiệu lực từ 15/09/2019