Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện

Số ký hiệu: QCVN 91:2019/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Kiểm tra chứng nhận chất lượng kiểu loại mô tô, xe gắn máy, Thử nghiệm ắc quy xe mô tô, xe gắn máy điện
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Có hiệu lực từ 15/09/2019