Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển

Số ký hiệu: QCVN 101: 2018/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Công nhận, công nhận lại cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển

​Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển

Tài liệu đính kèm