Sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT

Số ký hiệu: Sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Chứng nhận chất lượng kiểu loại xe sản xuát, lắp ráp, Kiểm tra chất lượng ATKT và BVMT xe nhập khẩu, Thử nghiệm khí thải PTGTCGĐB
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT