Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ

Số ký hiệu: QCVN 15:2011/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Phương tiện đường sắt, Thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt, Thẩm định thiết kế đầu máy, toa xe SXLR, cải tạo, Thẩm định thiết kế tổng thành SXLR, cải tạo, Thẩm định thiết kế phương tiện đường sắt đô thị SXLR, cải tạo, Kiểm tra phương tiện đường sắt trong khai thác, Kiểm tra chứng nhận đầu máy, toa xe
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ