Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiêm thu tao xe khi sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới

Số ký hiệu: QCVN 18:2011/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện cơ giới đường bộ, Thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt, Thẩm định thiết kế đầu máy, toa xe SXLR, cải tạo, Thẩm định thiết kế tổng thành SXLR, cải tạo, Kiểm tra chứng nhận đầu máy, toa xe SXLR, cải tạo, Kiểm tra chứng nhận tổng thành SXLR, cải tạo, Kiểm tra chứng nhận chất lượng phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt nhập khẩu
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiêm thu tao xe khi sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới