Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

Số ký hiệu: QCVN 65:2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Chứng nhận sản phẩm công nghiệp, Đánh giá, công nhận cơ sở, Công nhận, công nhận lại cơ sở đủ điều kiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển, Đánh giá, chứng nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ kiểm tra, thử trang thiết bị an toàn tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo SPCN, Đánh giá năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ, Đánh giá công nhận kiểu SPCN, Đánh giá công nhận quy trình chế tạo SPCN
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển