Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển

Số ký hiệu: QCVN 64:2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp cho tàu biển, Chứng nhận sản phẩm công nghiệp, Sản phẩm công nghiệp, Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo SPCN, Đánh giá năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ, Đánh giá công nhận kiểu SPCN, Đánh giá công nhận quy trình chế tạo SPCN, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN, Kiểm tra chứng nhận SPCN nhập khẩu
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển