Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải

Số ký hiệu: QCVN 71:2014/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Kiểm tra chứng nhận thợ hàn, Kiểm tra chứng nhận thợ hàn
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thôngvận tải